Tarieven en Algemene Voorwaarden

Tarieven en Algemene Voorwaarden

PRIJSLIJST BEHANDELINGEN

Per 1 januari ' 21 

Tijdens de 1ste behandeling, zal een uitgebreid intake gesprek met anamnese 

plaatsvinden, waar in overleg bepaald zal worden welk traject gevolgd zal worden.

Bellen voor  advies of een afspraak gelieve tussen 8.30 en 9.00 uur 's morgens.

06-10604733

Let op per januari '22 nieuwe tarieven!

CONSULTEN  KAREN In aanmerking voor aanvullende vergoeding:  Prijzen per januari '23
Intake consult Kinesiologie 1 1/2 uur  85,00
Kinesiologie incl. Voetreflex therapie 1 uur 62,50
Kinesiologie 1 1/2 uur 77,50
Kinesiologie ouder + kind   140,00
Voetreflex therapie 1 uur 62,50
Voetreflex therapie + Ooraccupuntuur 1 1/4 - 1 1/2 77,50
Kinesiologie en ooraccupunctuur  1 1/2  85,00
Ooracupuntuur   35,00
  Niet in aanmerking voor vergoeding:  
Coaching gesprek   97,50
Familie opstelling - consult p.p. 2 uur  120,00
Hot -stone Massage  1 uur 62,50
Lichaamsmassage   Sport of Ontspanning  55 min. 62,50
  Sport of Ontspanning  90 min. 77,50
Deelmassage Gezicht,  Nek, schouders, benen  30 min. 35,00
Numeroscoop   95,00
Cadeau bon    
Belafspraken tussen 8.30 - 9.00 uur ' s morgens 15 min gratis langer dan 15 min. 20,00 per 10 min extra
Bij noodgevallen is visitatie mogelijk extra kosten 20%  + reiskosten  
     
MASSAGE TEAM AVOND- Weekend MASSAGES   
Reserveren via -->   
Lichaams massage Sport of Ontspanning  55 min. 60,00
  Sport of Ontspanning  90 min. 72,50
  Gezicht,  Nek, schouders, benen  30 min. 35,00
  Rug / Buik/psoas         55 min. 67,50
     
BEDRIJVEN Tarieven bedrijven in overleg.  
  1 uur 97,50

           Let op: Afspraken dienen 48 uur van te voren worden afgezegd, anders worden de consult kosten in rekening gebracht. 

Voor afspraken mbt Consult Familie opstelling geldt afzeggen minimaal 1 week van te voren, dit in verband met vrijhouden van een dagdeel! Binnen 1 week voor afspraak zal bedrag van 62,50 in rekening worden gebracht.

 Mail: info@karenvandervelde.nl

Burgemeester van Baarstraat 20A

(witte deur zijkant schoenen zaak)

Kvk. nr: 65058402

www.karenvandervelde.nl

Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u de Kinesiologische en / of voetreflex behandeling gedeeltelijk vergoed krijgen via uw zorgverzekering.
Check voor de voorwaarden uw verzekerings polis of volgende site:  

https://www.ber-voetreflexologie.nl/zorgverzekeraars/

https://vbag.nl/voor-consument/vergoedingen.html

In veel CAO's is een regeling voor een Persoonlijk Ontwikkelings- Budget uitgewerkt. Overleg met je directeur of de afdeling P&O, zij kunnen duidelijkheid geven of zij de coaching of training vergoeden!

 

 

 

Praktijk: Karen van der Velde                         KvK nr. 65058402

Praktijkadres:                                                  Bank: IBAN NL88TRIO 0391142224

Burg. van Baarstraat 20A, Volendam             t.n.v. K. van der Velde

Tel: 06- 10604733                                           BTWnr. NL NL191669593B02

Mail: info@karenvandervelde.nl                     Registratienummer BER: 8514

Web: www.karenvandervelde.nl.nl                  Registratienummer VBAG:  22011003

                                                                       


 

 

Algemene voorwaarden Praktijk Karen van der Velde

Voorwaarden kinesiologie/ natuurgeneeskundig consult

 

•    De basis van het kinesiologische/therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de kinesioloog en de cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.

•    De behandelaar/kinesioloog werkt met de spiertest en kinesiologische methode omblokkades zichtbaar te maken. Maar deze is niet geschikt om een diagnose vast te 

      stellen of een medische diagnose te vervangen.

•    Kinesiologie/ natuurgeneeskundig behandeling kan nooit in de plaats van de reguliere medische zorg staan.

•    De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen. De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de cliënt onder behandeling

     is van huisarts en/of specialist.

•    De behandelaar/kinesioloog adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervang en. Voorgeschreven medicatie is ten

     allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver? de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat.

•    De behandelaar/kinesioloog kan om het proces te ondersteunen voeding, supplementen, remedies , beweging of oefeningen adviseren. Echter het is de vrije beslissing

     van de cliënt om een voorstel van de kinesioloog op te volgen.

•    De behandelaar/kinesioloog kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de kinesiologische behandeling, slechts voor de handelingen die hij tijdens de

     sessie verricht en of hij volgens behandelovereenkomst werkt.

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

•    De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op

     de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); dit is geregeld via de klachtenprocedure en

     functionaris van de VBAG , CAT en de BER of www.rbcz.nu).

•    De behandelaar/kinesioloog is gehouden aan de BER beroepscode en de VBAG beroepscode.

•    De behandelaar/kinesioloog stelt de belangen van de cliënt/het kind centraal in de therapie.

•    De behandelaar/kinesioloog zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere

     verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar/kinesioloog die werkt met

     kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.

•    De behandelaar/kinesioloog verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.

•    De ouders verplichten zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de behandelaar/kinesioloog te verstrekken.

•    De behandelaar/kinesioloog houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere 

     kinesiologen) overhandigd of medegedeeld.

•    De behandelaar/kinesioloog verplicht zich de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar een collega-­kinesioloog of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of

     toereikend is.

•    De behandelaar/kinesioloog dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling/het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders, etc. De opnamen zijn en

     blijven wel eigendoom van de behandelaar. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

•    De cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorders, etc.. zonder nadrukkelijke toestemming van behandelaar/kinesioloog.

 

Afspraken behandelingen/consulten

•    De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.

•    De kinesiologische/ natuurgeneeskundig behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

•    Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen;

1. Het (intake)gesprek met de cliënt over zijn klachten, (medische historie), doel;

2. Het zoeken van de stress/blokkades m.b.t. zijn doel, onbalans via spiertest of andere natuurgeneeskundige methodes

3. Het bewerken van deze onbalans via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid;?

4. Het natesten van het effect van de behandeling;

5. Het evalueren van de sessie ter afsluiting.

•    De behandelaar/kinesioloog en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding kinesioloog –cliënt.

•    De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

•    Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

•    Een consult/behandeling duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt max: 1 ½  uur, tenzij vooraf langer is

     afgesproken.

•    Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

 

Betaling en Kosten

•    De kosten van de therapie bedragen € 82,50 voor de eerste behandeling/consult met intakegesprek (1,5 uur) en met het bedrag van € 75,--­ per sessie 1 ½ uur of 

     60.00  per uur hierop volgend. Prijsstijgingen worden voor ingangsdatum aangekondigd.

•    De eerste behandeling/consult omvat tevens het intakegesprek

  • Visitatie is mogelijk, er worden dan 20% extra kosten in rekening gebracht plus reiskosten. (binnen grens van 25 KM, daarbuiten zal een tarief in overleg worden afgesproken)

•    De kosten van de behandeling dienen direct na de behandeling te worden voldaan. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt per pin of contant per consult. Bij

     uitzondering kan na ontvangst van de factuur binnen 7 dagen betaald worden.

•    Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

•    Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, e-mail of telefonisch) anders wordt de volledige

     behandeling/consult in rekening gebracht.

 

Aansprakelijkheid

•    Karen van der Velde is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt

      (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).

•    Karen van der Velde is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Burg. van

     Baarstraat 20A, 1131 WT te Volendam noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

•    Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/


 

 

Vergoeding van de therapie

•    Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert zich altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de behandelaar/kinesioloog bij de zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt (bijvoorbeeld via de website van de https://vbag.nl/voor-consument/vergoedingen.html  of https://www.ber-voetreflexologie.nl/behandeling/zorgverzekeraars

•    Stuur ontvangen declaraties altijd in (Bewaar een kopie voor uzelf).

•    Zie erop toe dat uw behandelaar op de declaraties altijd zijn licentienummers, AGB-­codes en KvK nummer vermeldt. Ook moeten de logo’s van de koepelorganisatie en         beroepsvereniging op de nota staan (BER of VBAG, CAT)

 

Bijzondere bepalingen

•    Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de cliënt         de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar/kinesioloog. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt       de cliënt contact op met zijn/haar huisarts of specialist.

•    Verhindering behandelaar /kinesioloog: Als de behandelaar/kinesioloog door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de               consulten, behandelingen of sessie uit te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-­kinesioloog in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het             geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar/kinesioloog kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum           van ontvangst van bedoeld schrijven aan de kinesioloog/behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in       rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

 

Telefonisch spreekuur

Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft de behandelaar hiervoor de mogelijkheid een bericht met naam en nummer achter te laten op de voicemail, waarna u zo spoedig mogelijk wordt terug gebeld.

Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt in overleg € 20,-­- in rekening te gebracht.

.

Privacy en Cookies

website www.karenvandervelde.nl  is een website van Karen van der Velde. Karen van der Velde is als volgt te bereiken:

Postadres: Burg. van Baarstraat 31, 1131 WT Volendam
Vestigingsadres: Burg. van Baarstraat 31, 1131 WT Volendam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK.nr: 65058402

Telefoon:  06-10604733 E-mailadres: Info@karenvandervelde.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacyverklaring 
Karen van der Velde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Karen van der Velde en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Karen van der Velde verstrekt. Karen van der Velde kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens - Uw telefoonnummer - Uw e-mailadres - Uw IP-adres.

Waarom Karen van der Velde gegevens nodig heeft
Karen van der Velde verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Karen van der Velde uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Karen van der Velde gegevens bewaart
Karen van der Velde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Karen van der Velde verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@karenvandervelde.nl
Karen van der Velde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Karen van der Velde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Karen van der Velde maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Karen van der Velde verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Karen van der Velde op via info@karenvandervelde.nl
www.karenvandervelde.nl  is een website van Karen van der Velde. Karen van der Velde is als volgt te bereiken:

Post- Vestigingsadres:  Paltrokmolen 6
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  65058402
Telefoon:  06-10604733 E-mailadres: info@karenvandervelde.nl                          

_____________________________________________________________________________________________________

Cookieverklaring

Cookies 
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

In- en uitschakelen van cookies

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Hayona en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Hayona heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Hayona geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Hayona een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van hayona.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook en Twitter
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

CONSULTEN  KAREN 

 

 

Workshop

Omarm je blokkade

Zaterdag 9 maart '24

Doe je Mee?  
 

Zit jij vast aan een verslaving, 

patroon of gewoonte die je maar 

niet verandert krijgt? 

Stop met jezelf afkeuren, 

ga deze dag op zoek naar de oorzaak. 

Laat je verassen mbv Familie opstellingen

en diepgaande coaching. 

Meer info

Filmje met info

 

Zaterdag 9 maart '24

Tijd: 9.30 - 17.00 uur

Kosten: 95,--

Inschrijven

 

Ga je mee op 7 daags retreat

            Inzicht in JeZelf

             naar Portugal ?

       29 mei t/m 5 juni '23       

Meer Info

- Wil je eens tijd voor jezelf nemen? 

- Hou je teveel ballen in de lucht)? 

- Zoek je Balans?

- Ervaar je stress?

- Loopt je hoofd over? 

 

Dan is deze reis echt iets voor JOU! 

We gaan o.a. aan de slag met: 

Familie opstellingen, Communicatie

Reflectie, Meditatie en ademhaling- en

bewustzijn technieken

Meer lezen:  

Inschrijven

Kosten 1495,--

Locatie:   Serena Vista

Workshopdag 

Chakra massage

op de voeten 

Zaterdag 16 maart '2024

Tijd: 10.00 - 16.30 uur

Kosten: 125,00 

Incl. Certificaat 

Info

Inschrijven

 

 

 

 

 

Workshop Familie Opstellingen

Maandag 26 februari '24

Maandag 25 maart '24

Maandag 29 april '24

9.00 - 13.00 uur

Kosten: 95,--

Inschrijven? Klik op de datum! 

Cursus Touch for Health III

Vrijdag 10, 17 en 24 mei '24

Kosten 325,--

Incl: IKC erkend certificaat

KNTO geaccrediteerd

Excl. cursus boek

Tijd: 9.30 - 16.00 

Inschrijven 

Start Cursus

Voetreflexmassage

5 vrijdagen

Tijd: 9.30 - 15.30 uur

8, 15 en 22 maart en 

5 en 12 april '24

Kosten: 375,--

Incl. certificaat 

 

Info: 

Inschrijven: